Cũng nhau học tập trong thời kỳ dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt..