Gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh các văn bản chỉ đạo việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo dành cho lớp 3, lớp ...